Komunikat Dyrektora Szkoły Drukuj

Prośba Dyrektora Szkoły Podstawowej w Piątkowej

do rodziców i opiekunów prawnych uczniów

 1. 1.Proszę o odpowiedzialne i  świadome podejście przez rodziców oraz innych domowników do czynnika ryzyka COVID- 19związanego z wysłaniem dziecka na zajęcia, jak i dowożeniem dziecka do szkoły.
 2. Proszę, aby przyprowadzane przez Państwa dziecko, według Waszej wiedzy,było zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 3. Przypominam, że dziecko mieszkające z osobami podlegającymi kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych również podlega tym samym zasadom.
 4. Proszę o niezwłoczne poinformowanie personelu szkoły o wykryciu zakażenia koronawirusem, zachorowaniu na COVID – 19 lub poddaniu kwarantannie albo izolacji mojego dziecka  lub któregoś z domowników.
 5. Proszę, aby dziecko było przyprowadzane i odbierane ze szkoły wyłącznie przez zdrowe osoby dorosłe.
 6. Przypominam, że w strefie czerwonej wyposażenie dziecka w maseczkę lub przyłbicę ochronną należy do obowiązku rodzica/prawnego opiekuna.
 7. Proszę pamiętać, że zatajenie którejś z powyższych informacji może mieć wpływ na zdrowie pozostałych dzieci uczęszczających do szkoły oraz personel szkoły.
 8. Informuję, że w szkole stosowane są środki dezynfekcyjne zgodnie
  z wytycznymi GIS w ramach obowiązującego rygoru dezynfekcyjnego w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19.
 9. Proszę o zapoznanie się z dostępnymi na stronie internetowej procedurami funkcjonowania szkoły w czasie pandemii.

1

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Piątkowej

mgr Agata Łukacz