Wyprawka szkolna 2014/2015 Drukuj

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że w 2014r. będzie kontynuowany Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.

Pomoc na podstawie kryterium dochodowego, w formie dofinansowania zakupu podręczników mogą otrzymać uczniowie klas II, III, VI.

W 2014r. wprowadzono jednolite kryterium dochodowe, z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Oznacza to, że w br. kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosi 539 zł na osobę w rodzinie.

Ponadto, pomocą w zakresie dofinansowania zakupu podręczników objęto uczniów klas II-VI

  • słabowidzących,
  • niesłyszących,
  • słabosłyszących,
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,
  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).